نتایج جستجو: اصفهان


مبلغ مورد نیاز: 2,900,000 تومان
شهر شهر: اصفهان
توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه
7%
93%
200,000 تومان
مبلغ باقی مانده
2,700,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده
مجری مجری پروژه: موسسه خیریه دجله
گروه گروه: کودکان
کمک به این پروژه