مبلغ مورد نیاز: 235,000,000 تومان
شهر شهر: مشهد
توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه
46%
54%
108,850,000 تومان
مبلغ باقی مانده
126,150,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده
مجری مجری پروژه: موسسه خیریه دجله
گروه گروه: کودکان

جهت مشارکت و کمک رسانی به این کمپین، مبلغ مورد نظر را در کادر زیر وارد کرده و روی دکمه پرداخت کلیک کنید.
در صورتی که گزینه "پرداخت به صورت ناشناس" را انتخاب کنید، نیازی به عضویت در سایت نمی باشد.
میزان مشارکت (تومان): 
خیر پرداخت 3,000,000 تومان توسط خیر ناشناس در تاریخ 1397/4/5
خیر پرداخت 150,000 تومان توسط رضا قادری در تاریخ 1397/4/4
خیر پرداخت 3,000,000 تومان توسط رضا قادری در تاریخ 1397/3/23
خیر پرداخت 3,000,000 تومان توسط رضا قادری در تاریخ 1397/3/23
خیر پرداخت 120,000 تومان توسط رضا قادری در تاریخ 1397/3/23
خیر پرداخت 3,000,000 تومان توسط رضا قادری در تاریخ 1397/3/23
هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است.
هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است. هنوز محتوایی برای این صفحه درج نشده است.

کمپین ها


مبلغ مورد نیاز: 2,900,000 تومان
شهر شهر: اصفهان
توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه
7%
93%
200,000 تومان
مبلغ باقی مانده
2,700,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده
مجری مجری پروژه: موسسه خیریه دجله
گروه گروه: کودکان
کمک به این پروژه
مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 تومان
شهر شهر: تهران
توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه
41%
59%
2,050,000 تومان
مبلغ باقی مانده
2,950,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده
مجری مجری پروژه: موسسه خیریه دجله
گروه گروه: کودکان
کمک به این پروژه