شهر شهر: کرج
توضیحاتی در این زمینه درج شود. توضیحاتی در این زمینه درج شود. توضیحاتی در این زمینه درج شود. توضیحاتی در این زمینه درج شود. توضیحاتی در این زمینه درج شود.
مجری مجری پروژه: موسسه خیریه دجله

جهت مشارکت و کمک رسانی به این کمپین، مقادیر مورد نظر را وارد کرده و روی دکمه تائید کلیک کنید. مجریان این پروژه ظرف 2 روز کاری با شما تماس خواهند گرفت.
عنوان کالا تعداد مورد نیاز تعداد تامین شده کمک شما
کتانی 100 قلم 0 قلم
شلوار 120 جفت 0 جفت


توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه. توضیحات و گزارشات این پروژه.

کمپین های کالایی